# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 LGE on Site งานออกบูทคณะของหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ อ่านต่อ
2 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ภาคเรียนที่ 2/2560 อ่านต่อ
3 LGE Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
4 การสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
5 การศึกษาดูงานด่านศุลกากร หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ อ่านต่อ
6 บรรยากาศ การแสดงความยินดีบัณฑิต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ อ่านต่อ
7 Teaching & Learning Activities "กิจกรรมในระหว่างเรียน" อ่านต่อ
8 Teaching & Learning Activities "กิจกรรมในระหว่างเรียน" อ่านต่อ
9 LGE Safety activities "กิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในโรงงาน" อ่านต่อ
10 ศึกษาดูงาน บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 อ่านต่อ