# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 การสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ อ่านต่อ
2 การศึกษาดูงานด่านศุลกากร หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ อ่านต่อ
3 บรรยากาศ การแสดงความยินดีบัณฑิต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ อ่านต่อ
4 Teaching & Learning Activities "กิจกรรมในระหว่างเรียน" อ่านต่อ
5 Teaching & Learning Activities "กิจกรรมในระหว่างเรียน" อ่านต่อ
6 LGE Safety activities "กิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในโรงงาน" อ่านต่อ
7 ศึกษาดูงาน บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 อ่านต่อ