# ประเภท ชื่อเรื่อง งาน
1 ผลงานนักศึกษา ชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับภาคเหนือตอนล่าง ระบบจ่ายน้ำแปลงเกษตรอัตโนมัติตามความชื้นในดิน
2 ผลงานนักศึกษา ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ PLC งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "The 1st I-TECH CON"