# ประเภท ชื่อเรื่อง งาน
1 ผลงานนักศึกษา ชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับภาคเหนือตอนล่าง ระบบจ่ายน้ำแปลงเกษตรอัตโนมัติตามความชื้นในดิน
2 ผลงานนักศึกษา ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ PLC งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "The 1st I-TECH CON"
3 ผลงานอาจารย์ แสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา ไฟฟ้า. ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล คงนุ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภูมิ เฟื่องเพียร ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้