# ประเภท ชื่อเรื่อง งาน
1 ผลงานอาจารย์ ตราสัญลักษณ์ "พิชัยorganic" การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) "นวัตกรรม พันธกิจสมัพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560
2 ผลงานนักศึกษา การออกแบบบ้านด้วยโปรแกรม SketchUp Pro บ้านในฝัน
3 ผลงานอาจารย์ คึ้ดฮู้ = คิดถึง คึ้ดฮู้ = คิดถึง
4 ผลงานนักศึกษา รายวิชาปริญญานิพนธ์ 2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะกินข้าวจากเศษไม้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงเลื่อยจักรท่าเสา
5 ผลงานนักศึกษา ลงชุมชนถ่ายทอดงานวิจัย แผนงานวิจัยขยะ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา แผนงานวิจัยขยะ