# ประเภท ชื่อเรื่อง งาน
1 ผลงานนักศึกษา 1 ใน 30 ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการ URU Startup Thailand League 2560 Construction Market ตลาดนัดผู้รับเหมา (เวปไซต์)
2 ผลงานนักศึกษา การแข่งขันทักษะก่อ-ฉาบอิฐมวลเบา ทีม Techtaneer
3 ผลงานอาจารย์ วิธีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้กรณีศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อการกำหนดผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
4 ผลงานนักศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันก่อ-ฉาบอิฐมวลเบาไทคอน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์