# ประเภท ชื่อเรื่อง งาน
1 ผลงานนักศึกษา รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปี 2558 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย
2 ผลงานนักศึกษา รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี 2557 นิทรรศการสหกิจศึกษาและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2557
3 ผลงานนักศึกษา รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี 2558 นิทรรศการสหกิจศึกษาและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2558
4 ผลงานนักศึกษา รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี 2559 นิทรรศการสหกิจศึกษาและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2559
5 ผลงานนักศึกษา ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติบัตรบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย งานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558