• การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศาสนา
  • ตรวจสอบสภาพอาคารหอพักบุคลากร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
  • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกวนทุเรียนแบบผสมผสานเพื่อมาตรฐานการผลิตทุเรียน
  • นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2559