• นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า ปีการศึกษา2/2560
  • หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2560
  • หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมกิจกรรม big cleaning day คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วันเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0
  • ร่วมแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมกับบริษัท IRCT จัดอบรมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าให้นักศึกษาและอาจารย์ ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์
  • การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศาสนา
  • ตรวจสอบสภาพอาคารหอพักบุคลากร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
  • โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกวนทุเรียนแบบผสมผสานเพื่อมาตรฐานการผลิตทุเรียน
  • นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2559