• การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
  • กิจกรรมงานบายเนียร์สาขาเทคโนโลยีสำรวจ 2560
  • โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนขุนฝาง
  • หลักสูตรฯดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทศบาลตำบลงิ้วงามและเทศบาลตำบลหาดกรวด
  • การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
  • ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ