• Survey Camp 2018 #อย่างมันส์
  • มาเรียนกันเถอะ... หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศตรวจรับ RTK เพื่อใช้สอนในงานสำรวจและแผนที่
  • การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
  • กิจกรรมงานบายเนียร์สาขาเทคโนโลยีสำรวจ 2560
  • โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนขุนฝาง
  • หลักสูตรฯดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทศบาลตำบลงิ้วงามและเทศบาลตำบลหาดกรวด
  • การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
  • ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ