• ถวายรายงานผลงานงานวิจัย เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนปีที่ 2 (Love Your Local Love Your City#2)
 • กิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านออกแบบ
 • มหกรรมวิชาการบูรณาการกับศิลปะวัฒนธรรม
 • การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
 • ศึกษาดูงาน ณ โรงเลื่อยจักรท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • บรรยากาศการสอบปริญญานิพนธ์หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ถวายกระทง ณ วัดธรรมาธิปไตย
 • การปรับพื้นฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ครั้งที่ 3
 • อาจารย์และนักศึกษาออกแบบร่วมเตรียมนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนะราชชัดสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560