• ค่ายอาสาและกิจกรรมนันทนาการของหลักสูตร
 • กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน
 • สหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการออกแบบ
 • โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนปีที่ 2 (Love Your Local Love Your City#2)
 • กิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านออกแบบ
 • กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
 • การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐานของหลักสูตร
 • การบูรณาการรายวิชาในชั้นเรียนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่่
 • บรรยากาศการสอบปริญญานิพนธ์หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การปรับพื้นฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • กิจกรรมบายเนียร์และแสดงความยินดีกับบัณฑิตของหลักสูตรในการสำเร็จการศึกษา