• นักศึกษาฝึกปฏิบัติการนอกห้องเรียน
  • คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกิจกรรม big cleaning day
  • การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • นิเทศนักศึกษา บ.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์และ บ.ส.อรุณ คอนกรีต
  • ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ"Solid work"
  • งานศิลปะทำนุบำรุงศาสนา
  • นักศึกษาลงพื้นที่ดูงานสถานประกอบการ