• กิจกรรมการแข่งขันรถประหยัดพลังงานจิ๋วและนิทรรศการ Energy for life วัน เทคโนโลยีครั้งที่ 5 "ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0"
  • อบรมเตรียมความพร้อมการทำภาคนิพนธ์ปี 3
  • จัดทำของที่ระลึกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิการบดี
  • หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน เตรียมความพร้อม MOU กระทรวงพลังงาน
  • ค่าย ตชด. รอพี่ก่อน
  • กิจกรรมไหว้ครู
  • ศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน
  • ศึกษาดูงานระบบ PV
  • แข่งขันกล้าใหม่ใฝ่รู้