• ศึกษาดูงาน 2018
 • การลงนาม MOA เพื่อร่วมมือเครือข่ายหลักสูตรด้านพลังงานในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ 5 แห่ง
 • โครงการ Startup Boot Camp
 • กิจกรรมนำเสนอผลงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงานกาชาดอุตรดิตถ์ 61
 • ตัวแทนนักศึกษาวิศวกรรมร่วมทีมคว้ารางวัล ในงาน StartUp2018 ระดับมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงพลังงาน
 • โครงการ พัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการเพื่อการเตรียมฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
 • กิจกรรมการแข่งขันรถประหยัดพลังงานจิ๋วและนิทรรศการ Energy for life วัน เทคโนโลยีครั้งที่ 5 "ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0"
 • อบรมเตรียมความพร้อมการทำภาคนิพนธ์ปี 3
 • จัดทำของที่ระลึกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิการบดี
 • หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน เตรียมความพร้อม MOU กระทรวงพลังงาน
 • ค่าย ตชด. รอพี่ก่อน