• กิจกรรมให้ความรู้ LogisticsThailand 4.0 และการแข่งขันตอบปัญหา Logistics On Plickers
  • LGE on Site งานออกบูทคณะของหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ภาคเรียนที่ 2/2560
  • LGE Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2560
  • การสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
  • การศึกษาดูงานด่านศุลกากร หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • บรรยากาศ การแสดงความยินดีบัณฑิต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • Teaching & Learning Activities "กิจกรรมในระหว่างเรียน"
  • Teaching & Learning Activities "กิจกรรมในระหว่างเรียน"
  • LGE Safety activities "กิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในโรงงาน"
  • ศึกษาดูงาน บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560