• การสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์
  • การศึกษาดูงานด่านศุลกากร หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • บรรยากาศ การแสดงความยินดีบัณฑิต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • Teaching & Learning Activities "กิจกรรมในระหว่างเรียน"
  • Teaching & Learning Activities "กิจกรรมในระหว่างเรียน"
  • LGE Safety activities "กิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในโรงงาน"
  • ศึกษาดูงาน บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560