• Good Bye Senior Vintage Party 17/12/2017
  • บรรยากาศการสัมภาษณ์งานของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลังกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทอม 1/2560
  • ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับอาชีพในบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องช่วยฝึกบินจำลองสำหรับโรงเรียนการบิน
  • นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
  • Thailand Research Expo 2558
  • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวะอุตรดิตถ์
  • ศึกษาดูงาน
  • ศึกปีกหมุนประลองทักษะ
  • URU ROBOCON 2014 (Monopoly Robot Game)
  • โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล