เกี่ยวกับหลักสูตร

            เทคโนโลยีบัณฑิต

            ทล.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ้า)

            Bachelor of Technology (Electrical Technology)

            B.Tech. (Electrical Technology)

สาขาวิชา

            สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ารายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และทำการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา จนในปัจจุบันหลักสูตรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีระบบการติดตั้งและควบคุมอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการผ่านรายวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษาและพัฒนาสู่ Work Integrated Learning (WIL) ที่เน้นการมีส่วนรวมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนการสอนในศตวรรศที่ 21 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย เพื่อพัฒนาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจุดเด่นของหลักสูตร

            - มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
            - มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและบุคลากร ซึ่งจะผลักดันให้นักศึกษามีหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานคู่กับใบปริญญา พร้อมทำงานหลังสำเร็จการศึกษา
            - เน้นเนื้อหารายวิชาด้านระบบควบคุมอัตโนมัติตอบสนองนโยบายชาติ อุตสาหกรรม 4.0
            - นักศึกษาได้รับรางวัลผลงานประกวดและแข่งขันระดับชาติอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            - วิศวกรไฟฟ้า
            - พนักงานการไฟฟ้า
            - หัวหน้าช่าง ช่างเทคนิคประจำโรงงานอุตสาหกรรม
            - นายช่างไฟฟ้าประจำเทศบาล หรือ อบต.
            - ช่างไฟฟ้าประจำสถานประกอบการ
            - ครู อาจารย์ ระดับอาชีวศึกษา
            - ประกอบอาชีพอิสระ