เกี่ยวกับหลักสูตร

            เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ)

            ทล.บ. (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ)

            Bachelor of Technology (Survey Technology and Geo-Informatics)

            B.Tech. (Survey Technology and Geo-Informatics)

สาขาวิชา

            ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ
            แผนที่และการแปลความหมาย
            การสำรวจเบื้องต้น
            ภาพถ่ายทางอากาศและการแปลตีความภาพ
            ระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลก
            วิธีการสถิติเพื่องานภูมิสารสนเทศ
            ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
            การสำรวจขั้นสูง
            การเขียนโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
            การออกแบบผังเมือง
            การจัดทำแผนที่โดยใช้คอมพิวเตอร์
            โลจิสติกส์ภูมิสารสนเทศ
            การสำรวจระยะไกล
            การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตรายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ของพื้นที่หรือสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกโดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ศึกษา เช่น เทคโนโลยีด้านการสำรวจและรังวัด (Surveying) การสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing) การทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV Mapping and Photogrammetry) ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)จุดเด่นของหลักสูตร

            นักเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศเป็น 1 ใน 8 อาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประเทศประชาคมอาเซียนอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            (1) นักปฏิบัติการ นักวิชาการ และที่ปรึกษาทางด้านงานสำรวจ งานแผนที่ และงานด้าน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
            (2) ครู และอาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
            (3) นักวิจัย
            (4) อาชีพอิสระเกี่ยวกับงานทางด้านสำรวจ งานแผนที่ และงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ