เกี่ยวกับหลักสูตร

             หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

            ทล.บ. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)

             Bachelor of Technology (Product Design Technology)

             B.Tech. (Product Design Technology)

สาขาวิชา

             สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์รายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่มี การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อ แก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคมโดยบูรณาการการ วิจัยและบริการวิชาการผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะโครงงานเพื่อนeผลงานไปสร้าง ประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมในสถานการณ์จริง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนทั้งด้านวิชาการและ วิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจุดเด่นของหลักสูตร

            หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์หลายด้านเข้า ด้วยกันทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการตลาด การจัดการ จึง ต้องมีความสัมพันธ์กับสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาอื่น ๆอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
            นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
            นักออกแบบกราฟิก
            นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
            ผู้ช่วยนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
            พนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
            พนักงานออกแบบสร้างสรรค์
            นักจัดแสดงนิทรรศการ
            พนักงานเขียนแบบ
            เจ้าหน้าที่ประมาณราคาด้านผลิตภัณฑ์
            นักออกแบบอิสระ