เกี่ยวกับหลักสูตร

            เทคโนโลยีบัณฑิต

            ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ)

            Bachelor of Technology (Industrial Technology)

            B.Tech ((Industrial Technology)

สาขาวิชา

            สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการรายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) หรืออนุปริญญา (เทียบโอนรายวิชาได้) เนื้อหาสาระรายวิชาของหลักสูตร มุ่งเน้นความรู้ ด้านกระบวนการออกแบบการผลิตและการควบคุม ด้านระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านการเพิ่มผลผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบัน หลักสูตรได้จัดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดหรือสนใจ 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมจุดเด่นของหลักสูตร

            หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎี และปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับสังคมและท้องถิ่น และมีคุณธรรมจริยธรรมอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในด้านเทคโนโลยีอุตสาหการทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้
            1. นักการผลิต / การจัดการอุตสาหกรรม
            2. พนักงานซ่อมบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม
            3. พนักงานควบคุม / จัดการทางด้านคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
            4. นักวางแผน / จัดการการผลิตอุตสาหกรรม
            5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านงานอุตสาหกรรม