เกี่ยวกับหลักสูตร

            วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

            วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน)

            Bachelor of Engineering (Energy Management Engineering)

            B.Eng. (Energy Management Engineering)

สาขาวิชา

            สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานรายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
            วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
            คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
            - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประกาศนียบัติวิชาชีพหรือเทียบเท่า
            - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จุดเด่นของหลักสูตร

            หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับการรับรองเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
            โดยระหว่างเรียนมีการเสริมสร้างทักษะความเป็นเลิศทางด้านการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบรับรองการเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และทางคณะฯยังได้มีการทำหลักสูตรฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
            อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            - วิศวกร และผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
            - นักวิจัย ด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
            - นักวิชาการ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ให้กับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
            - ประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านการตรวจวัดพลังงาน เทคโนโลยีด้านพลังงาน รวมทั้งออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ทางพลังงานที่ต้องใช้หลักทางวิศวกรรม