เกี่ยวกับหลักสูตร

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

            วศ.บ. (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง)

            Bachelor of Engineering (Construction Management Engineering)

            B.Eng. (Construction Management Engineering)

สาขาวิชา

            สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างรายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 137 หน่วยกิต
            รูปแบบของหลักสูตร: หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (รับแบบ 4 ปีและ 2 ปีต่อเนื่อง)
            ประเภทของหลักสูตร: หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ
            ภาษาที่ใช้: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
            จุดเด่นของหลักสูตร

            มุ่งพัฒนาบัณฑิต ด้านการบริหารงานก่อสร้างให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเหมาะสม ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในงานด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน โดยครอบคลุมด้านต่อไปนี้
            1.วิศวกรควบคุมงาน และตรวจงานโครงการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา
            2.ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง
            3.วิศวกรประมาณราคาโครงการก่อสร้าง
            4.วิศวกรออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ
            5.วิศวกรสำรวจสำหรับโครงการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา
            6.วิศวกรของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบทองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
            7.วิศวกรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น
            8.วิศวกรประเมินทรัพย์สินของหน่วยงานที่ดิน ธนาคาร และงานบังคับคดี