เกี่ยวกับหลักสูตร

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering

            วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์)

            Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering

            B. Eng. (Logistics Engineering)

สาขาวิชา

            สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์รายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นการเรียนโดยเน้นเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า โดยการประยุกต์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ด้านการคำนวณเชิงวิศวกรรม ออกแบบคลังสินค้า การจัดวางสินค้า การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพจุดเด่นของหลักสูตร

            ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวางแผนและแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            (1) วิศวกรหรือบุคลากรด้านโลจิสติกส์
            (2) ครูและอาจารย์ด้านโลจิสติกส์
            (3) นักวิจัยหรือนักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์
            (4) อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์