เกี่ยวกับหลักสูตร

            

            

            

            

สาขาวิชา

            สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รายละเอียดสาขาวิชา (โดยย่อ)

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบหลายด้าน เช่น

            1) Hardware

            2) Software

            3) Network

            4) Database

            5) Automation Systemจุดเด่นของหลักสูตร

            เป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์มากด้วยประสบการณ์ทำงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุมอัตโนมัติในระดับโรงงาน และมีคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกคนอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

            (1) วิศวกรคอมพิวเตอร์
            (2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
            (3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
            (4) นักโปรแกรมเมอร์
            (5) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
            (6) ผู้จัดการโครงการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
            (7) นักพัฒนาเว็บไซต์
            (8) ผู้บริหารฐานข้อมูล
            (9) ผู้จัดการซอฟต์แวร์
            (10) หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือผู้บริหารหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
            (11) ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
            (12) ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
            (13) ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
            (14) ข้าราชการครู
            


ติดต่อเรา


หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 27 ถ. อินใจมี ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ 53000


0-5541-6601-20 ต่อ 1361 โทรสาร 1367-1368 ต่อ 17http://industrial.uru.ac.th/


https://www.facebook.com/CPE.URU.Fanpage/