# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้า
เขียนแบบไฟฟ้า
การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร์

อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail :thaweesakkeng@uru.ac.th

เบอร์โทร :

- C. Chanapromma, T. Worachak and P. Silapan “Fully Differential Transadmittance Mode Instrumentation Amplifier Using CC-CFAs Based on Commercially Avilable ICs.” (CET2011), Shanghai, China.
- Chaiyan Chanapromma, Thaweesak Worachak and Phamorn Silapan “A Temperature-Insensitive Wide-Dynamic Range Positive/Negative Full-Wave Rectifier Based on Operational Trasconductance Amplifier using Commercially Available ICs.” (WASET2011), Bali, Indonesia.
- Phamorn Silapan, Chaiyan Chanapromma and Thaweesak Worachak, “Realization of Electronically Controllable Current-mode Square-rooting Circuit Based on MO-CFTA,” (WASET2011), Bali, Indonesia.
- Chaiyan Chanapromma and Thaweesak Worachak, “Electronically Controllable Gain and Dynamic Range Positive/Negative Half-Wave Rectifier using FD and SE OTAs Based on Commercially Available ICs.”(ISCIT 2012), Gold Coast, Australia.

ความเชี่ยวชาญ

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
การผลิต ส่งจ่ายและจำหน่ายไฟฟ้า
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ ชัยอ้าย

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail :

เบอร์โทร :

ผศ.พจน์ ชัยอ้าย (2559) “การจำลองการไหลของกำลังไฟฟ้าจินตภาพในระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้โปรแกรมจำลองเพาเวอร์เวิลส์” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผศ.พจน์ ชัยอ้าย (2559) “การควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมจำลองเพาเวอร์เวิลส์” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ความเชี่ยวชาญ

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail : fuangpian_t@hotmail.com

เบอร์โทร :

ธนภูมิ เฟื่องเพียร และสมเจตน์ บุญชื่น (2557) “ระบบควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอัตโนมัติ” ประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
T. Fuangpian. (2015) “The design of solar power system to reduce energy consumption in buildings mainstream PhuDoo international point of entry, Uttaradit” 11th International Conference on Humanities & Social Sciences 2015 IC-HUSO2015 At Faculty of Humanities and Social Science, Khon Kaen University, Thailand.

ความเชี่ยวชาญ

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
อุปกรณ์การตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail :somjate_b@hotmail.com

เบอร์โทร :

สมเจตน์ บุญชื่นและคณะ (2556) “ระบบควบคุมเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ”
สมเจตน์ บุญชื่นและคณะ (2557) “การศึกษาปัจจัยทางลักษณะเชื้อเพลิงที่มีผลต่ออัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข้าว”
สมเจตน์ บุญชื่นและคณะ (2557) “การศึกษาปัญหาก่อสร้างที่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง”
สมเจตน์ บุญชื่นและคณะ (2557) “การควบคุมแสงและสีหลอดแอลอีดีด้วยรีโมท”
สมเจตน์ บุญชื่น (2559) “ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับลดการสูญเสียในเครื่องเชื่อมไฟฟ้า”
4.2 ผลงานอื่น ๆ
Somjate Bunchuen, et al. (2012) “AN EFFECTIVE METHOD FOR CORROSION DETECTION OF THE POLE TIP”
สมเจตน์ บุญชื่นและคณะ (2555) “วิธีตรวจหาการกัดกร่อนบนโพลทิพ”

ความเชี่ยวชาญ

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์

อาจารย์ ดร.รัฐพล ดุลยะลา

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

E-mail : rattapon_du@hotmail.com

เบอร์โทร :

ความเชี่ยวชาญ

อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารในงานอุตสาหกรรม
สหกิจศึกษา

อาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

วศ.ม.สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

E-mail :panjvayo@gmail.com

เบอร์โทร :

ปัญจพล ไทยปิยะและคณะ (2559) “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้างและคัดแยกขนาดละมุด” การประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน.
ปัญจพล ไทยปิยะ (2560) "การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์" การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ 2560 (Proceeding) นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์