# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
หลักการของการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม (Remote Sensing)
หลักการของระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning System)
การจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

อ.ธีรศักดิ์ อุปการ

วท.บ. (ภูมิศาสตร์)

วท.ม. (ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์)

E-mail :theerasak@uru.ac.th

เบอร์โทร :0819254751

2558 การศึกษาปัจจัยทางกายภาพพื้นที่เหมาะสมปลุกทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2558 ฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5
2557 ศักยภาพด้านการรองรับการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียนเส้นทางอุตรดิตถ์-ด่านถาวรภูดู่ การสร้างฐานข้อมูลและวิเคราะห์เชิงพื้นที่ สำหรับการ บริหารจัดการเชิงพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนถาวรด่านภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์ การศึกษาเส้นทางการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวผ่านเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
2555 ภูมิสารสนเทศ เพื่องานขับเคลื่อนเครือข่าย ท่าเหนือเมืองน่าอยู่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูยน์ประสานงานสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์
2553 โครงการตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่งภาพถ่ายดาวเทียม WorldView-1 สำหรับงานกรมที่ดิน ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นำเสนอผลงานที่การประชุมนานาชาติ ACRS30 ที่ประเทศจีน

ความเชี่ยวชาญ

- ภูมิศาสตร์
- แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- สถิติภูมิสารสนเทศ

ผศ.ครรชิต พริะภาค

วท.บ. (สถิติ)

วท.ม. (ภูมิศาสตร์)

E-mail :chitkopp@gmail.com

เบอร์โทร :0898467978

2553 พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดินเขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับทุน
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) หัวหน้าโครงการวิจัย
2554 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ระดับแปลงของชุมชนท้องถิ่น (ระยะที่ 1): ตำบลวังกะพี้ ตำบลคอรุม และตำบลวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) หัวหน้าโครงการวิจัย
2554 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาแปลงปลูกทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของชุมชนท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
2554 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่าย 2 (สกว.) หัวหน้าโครงการวิจัย
2555 โครงการการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หัวหน้าโครงการวิจัย
2556 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวบริเวณจุดผ่อนปรนถาวรด่านภูดู่ ตำบลบ้านม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
2558 พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพกับการจัดการทรัพยากรของชุมชนป่าต้นน้ำห้วยฝางใหญ่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หัวหน้าโครงการวิจัย
2558 การจัดการระบบเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยขุนฝางใหญ่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หัวหน้าโครงการวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

-ระบบภูมิสารสนเทศ
-ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
-การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้า

อ.ดร.รัชดา คำจริง

วท.บ. (ภูมิศาสตร์)

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน)

E-mail :k.ratchada.ae25@gmail.com

เบอร์โทร :0896435669

2545 การพัฒนากระบวนการและข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยกรอบคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental
Assessment : SEA) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (ผู้ช่วยนักวิจัย)
2546 การจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยนักวิจัย)
2547 การพัฒนากระบวนการยุทธศาสตร์ทางเลือกเชิงนโยบายและกระบวนการตัดสินใจต่อนโยบายสาธารณะที่ดี : กรณีการส่งเสริมบทบาทชุมชนในการจัดการขยะด้วยตนเอง สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ช่วยนักวิจัย)
2547 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสร้างแบบจำลองความต้องการน้ำในเขตเมืองและชนบท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้ช่วยนักวิจัย)
2548 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้านการจัดการภัยแล้งในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 1 งบประมาณแผ่นดิน 2548 (ผู้ช่วยนักวิจัย)
2549 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ด้านการจัดการภัยแล้งในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง: ระยะที่ 2 งบประมาณแผ่นดิน 2549 (ผู้ช่วยนักวิจัย)
2549 ฐานข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตกในประเทศไทย (ตาก- เพชรบูรณ์) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้ช่วยนักวิจัย)
2550 ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนในระดับตำบลของจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้ช่วยนักวิจัย)
2550 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในเขตการจัดระบบเศรษฐกิจชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก: การสร้างฐานข้อมูลและประเมินทรัพยากรเชิงพื้นที่ของชุมชน (ระบบกลาง) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้ช่วยนักวิจัย)
2550 การจัดกลุ่มศักยภาพและความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตวัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดที่ผ่านระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกในประเทศไทย (จากจังหวัดตากถึงเพชรบูรณ์) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้ช่วยนักวิจัย)
2550 การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (นักวิจัย)
2551 - การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นโดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม (นักวิจัย)
- โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดี มีสุข ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ (นักวิจัย)
2552 - การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะเพื่อพึ่งพาตนเอง
- การกำหนดพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมบึงทุ่งกะโล่
2553 - โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านสมุนไพรชุมชน ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ (นักวิจัย)
- รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ชุมชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2554 - ภูมิสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนงานเครือข่าย
- การจัดการธุรกิจข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

- วิศวกรรมโยธา
- การสำรวจและรังวัด
- การออกแบบผังเมือง และสถาปัตยกรรม
- การออกแบบระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

อ.ปกรณ์ เข็มมงคล

ค.อ.บ (วิศวกรรมโยธา)

วท.ม. (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม)

E-mail :pakorn.kemmongkol@gmail.com

เบอร์โทร :0911516261

2545 การจัดทำแผนที่พันธุกรรมพืชสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2546 การนำเสนอข้อมูลแผนที่สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์บนอินเทอร์เน็ต
2546 เทคโนโลยี FLASH ที่นำมาใช้กับงานแผนที่สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
2548 การกำหนดมาตรฐานงานเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2549 E-Learning for Knowledge Management of Computer Aided Design
2549 ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2550 การศึกษาพื้นที่กำจัดขยะ ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ฯ (ผู้ร่วมวิจัย)
2551 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ฯ กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ร่วมวิจัย)
2557 การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้ร่วมวิจัย)
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางไกลช่วยควบคุมงานก่อสร้าง : กรณีศึกษางานก่อสร้างอาคารนอกเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

-ระบบประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ
-การเขียนโปรแกรมสำหรับงานภูมิสารสนเทศ
-ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศและเว็บแผนที่

อ.ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล

คบ. (สังคมศึกษา)

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม)

วท.ด. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

E-mail :sakda.homhuan@uru.ac.th

เบอร์โทร :0836284685

2547 ศักดิ์ดา หอมหวล และ ชฎา ณรงค์ฤทธิ์. 2547. แบบจำลองน้ำในดินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2547 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
2548 ศักดิ์ดา หอมหวล และ ชฎา ณรงค์ฤทธิ์. 2548. การกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกพืชจากแบบจำลองน้ำในดินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่6 (1), 5-26
2548 ศักดิ์ดา หอมหวล และ ชฎา ณรงค์ฤทธิ์. 2548. การสร้างแบบจำลองน้ำในดินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเพาะปลูกพืชโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. ในการประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2548. กรุงเทพฯ.
2548 Homhuan S., and Narongrit C. 2005. Soil Water Modeling for Making Decision in Cultivation Using Geographic Information System. In Asian Conference on Remote Sensing 2005 (ACRS2005). November 7-11, 2005. Hanoi, Vietnam. (Poster Presentation)
2549 ศักดิ์ดา หอมหวล และชฎา ณรงค์ฤทธิ์. 2549. การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อสร้างแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. ในการประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2549. กรุงเทพฯ.
2553 ศักดิ์ดา หอมหวล และชฎา ณรงค์ฤทธิ์. 2553. การวิเคราะห์โอกาสการเกิดความแห้งแล้งโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการขยายระบบประกันภัยพืชผลไปยังพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในบางจังหวัดของประเทศไทย. ในงานระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6. จ.สงขลา.
2553 ศักดิ์ดา หอมหวล ชนินทร์ อัมพรสถิร และชฎา ณรงค์ฤทธิ์. 2553. ผลกระทบของไฟป่าต่อคุณภาพอากาศในจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ในงานการประชุมทางวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวรครั้งที่ 1 : 21 กันยายน 2553 ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก.
2553 ศักดิ์ดา หอมหวล ชนินทร์ อัมพรสถิร และชฎา ณรงค์ฤทธิ์. 2553. การจำลองการลามเชิงพื้นที่ของจุดภาพความร้อน. ในประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553. กรุงเทพฯ.
2554 ศักดิ์ดา หอมหวล และชฎา ณรงค์ฤทธิ์. 2554. การเปรียบเทียบการใช้ข้อมูล LANDSAT-5/TM กับ THEOS ในการการประมาณปริมาณอินทรียวัตถุในดิน. ในงานสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2554. เชียงใหม่.
2555 ศักดิ์ดา หอมหวล ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ และ ธานี คามเขต. 2555. การเปรียบเทียบรังสีการสะท้อนของระบบนิเวศนาข้าวในสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน. ในงานสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2555. พิษณุโลก.
2555 Homhuan S., Narongrit C. and Pansak W., 2012. Spectral Reflectance Selection for Assessing Organic Carbon Content of Clay Soil in Paddy Field. In The 33rd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2012), November 26-30, 2012, Pattaya, Thailand (Poster Presentation)
2556 ศักดิ์ดา หอมหวล ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ และวันวิสาข์ ปั้นศักดิ์. 2556. ผลของวิธีการเตรียมตัวอย่างดินที่มีต่อค่าการสะท้องรังสี. ในประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556. กรุงเทพฯ.
2557 ศักดิ์ดา หอมหวล ชานนท์ กิจจารักษ์ และชฎา ณรงค์ฤทธิ์. 2557. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกยางพารา: กรณีศึกษาจังหวัด ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์. ในประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557. ชลบุรี.