# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเฟอร์นิเจอร์
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น
3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ และกราฟิกสิ่งพิมพ์
4. การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม งานประดิษฐ์และประยุกต์วัสดุเหลือใช้

ดร. อังกาบ บุญสูง

สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail :tamthai_wisdom@hotmail.com

เบอร์โทร :0897654914

1. งานวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดกลีบกระเทียมสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
2. ที่ปรึกษาร่วมโครงการวิจัยการศึกษาหาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้น ฯ
3. ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษนักศึกษา เรื่อง การทำแบบจำลองชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้ในการศึกษา ปี 2548
4. หัวหน้าโครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ (Project Design and Development Package for Namrit Housekeeper Group of Uttaradit)” เลขที่โครงการ 4914004 ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EnPUS) ปี 2549
5. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการเลขที่ I350C10016 เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัตถกรรมผ้าทอพื้นเมือง กรณีศึกษา:บ้านน้ำใสใต้ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์(IRPUS 50 )
6. หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการเลขที่ I250C10018 เรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง สำหรับกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ( IRPUS 50 )
7. หัวหน้าโครงการวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากฟางข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (IRPUS51)
8. หัวหน้าโครงการวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
9. หัวหน้าโครงการวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าหม้อฮ่อม จ.แพร่
10. หัวหน้าโครงการวิจัยออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับจากแร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
11. หัวหน้าโครงการวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเศษผ้าทอพื้นเมือง อำเภอลับแล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
12. หัวหน้าโครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับจากแร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
13. หัวหน้าโครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับบุคคลพิการในเขตพื้นที่ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
14. หัวหน้าโครงการวิจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
15. โครงการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภค
16. โครงการวิจัยการส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดสมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ์
17. โครงการวิจัยออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
18. การพัฒนากระบวนการส่งเสริมและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปหัตถกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

- ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

สิงหา ปรารมภ์

วท.บ (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-

E-mail :singha@uru.ac.th

เบอร์โทร :089-703-2390

1). สิงหา ปรารมภ์. (2556).
การออกแบบเก้าอี้โดยใช้อัตลักษณ์ของลวดลายเครื่องปั้นดินเผา บ้านห้วยบง
ตำบลป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์
.

            2). ธนัตถา กรพิทักษ์ และคณะ. (2556). หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
"หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ
" ปีที่ 1-ปี 3.
               3). สิงหา ปรารมภ์. (2558). การศึกษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์สำหรับ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน
.
               4).
สิงหา ปรารมภ์. (
2559). การออกแบบจุดหมายตา : กรณีศึกษาวัดหนองบัว
จังหวัดน่าน
. 
               5). สิงหา ปรารมภ์. (2560). การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากขยะทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มขยะชุมชน.
               6). ศิริกาญจน์  ธรรมยัติวงศ์ และคณะ. (2560). รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย.
               7) พงษ์ธร 
วิจิตรกุล และสิงหา  ปรารมภ์.
(2560).
การพัฒนากระบวนการผลิตหมูฝอยทอดกรอบ บริษัท อี่เฮียง ฟู๊ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
.

ความเชี่ยวชาญ

1) ออกแบบนิเทศศิลป์(Visual and Communication Design)
2) ออกแบบกราฟิก(Graphic design)
3) การถ่ายภาพ (photography)
4) สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ(Media Arts and Design)

อุสุมา พันไพศาล

ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

E-mail :design.love1997@gmail.com

เบอร์โทร :-

1) การออกแบบบรรจุภัณฑ์สาลี่มะพร้าว ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2551
2) “การออกแบบและสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่การเป็น Smart Farming” ทุนพันธกิจสัมพันธ์ งบประมาณแผ่นดำ ปี 2560

ความเชี่ยวชาญ

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ

ผ้าและเครื่องแต่งกาย–อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-

E-mail :rueankhwan.uru@gmail.com

เบอร์โทร :091-8385521

งานวิจัย
1. ออกแบบลายผ้ากับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะแบบลายผ้าที่เหมาะสม
กับรูปลักษณ์เสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงาน
2. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ”
3.การพัฒนาลวดลายผ้าตีนจกชาวไทยพวนแบบประยุกต์ สำหรับเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
บทความ
1. ออกแบบลายผ้ากับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะแบบลายผ้าที่เหมาะสม
กับรูปลักษณ์เสื้อสำเร็จรูปชายวัยทำงาน, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษผ้า : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารจากผ้าหม้อห้อมกรณีศึกษา
: ร้านป้าเหลือง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
4. การศึกษาแนวทางการสร้างลวดลายผ้าตีนจกชาวไทยพวน แบบประยุกต์ด้วยเทคนิคการทอด๊อบบี้ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH 12
(1). หน้า 63 - หน้า 71.