# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)

E-mail :wathito@hotmail.com

เบอร์โทร :0816993533

ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ศุทธินี กล่อมแสร์

ศ.บ.,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานค

วศ.ม.,วิศวกรรมระบบการผลิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

E-mail :klomsae_aey@hotmail.com

เบอร์โทร :095-6395030

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาทางด้านการวางแผนและควบคุมการผลิตและการศึกษาการทำงาน

อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา

วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑฺต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่จบการศึกษา 2551

วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑฺต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2553

E-mail :warapor.p@hotmail.com

เบอร์โทร :089-2698779

1. โครงการวิจัยการศึกษาความเหมาะสมของนโยบายสินค้าคงคลังแบบ s,S และ s,Q กับร้านค้าปลีก กรณีศึกษา : ร้านสายพิณมินิมาร์ท ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2556
2. โครงวิจัยการเปรียบเทียบนโยบายสินค้าคงคลังกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยใช้แบบจำลองอารีนา กรณีศึกษา: ไทยมิตรมินิมาร์ท ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2557
3. โครงการวิจัย การเลือกตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริฌภคของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อรองรับการค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ปี พ.ศ. 2558 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2558
4. โครงการวิจัย การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตโดยใช้การติดตามผ่านแอพพิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2559

ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์

อส.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail :adun99@gmail.com

เบอร์โทร :099-7587143

ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์

บธ.บ.,การจัดการธุรกิจ,มหาวิทยาลัยนเรศวร

กศ.ม.,อุตสาหกรมศึกษา,มหาวิทยาลัยนเรศวร

Ph.D.,Industrial Education,Punjad University , India

E-mail :inchgun@hotmail.com

เบอร์โทร :081-7276735