# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีความร้อน

อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล

ฺB.Eng. (Mechanical Engineering)

M.Eng. (Mechanical Engineering)

E-mail :w.pongtorn@gmail.com

เบอร์โทร :081-6659925

ความเชี่ยวชาญ

CO2 and H2S Separation by liquid absorption, Biogas Upgrading, Plasma Reforming, Renewable energy, Synthesis Gas Productions, Drying systems

อาจารย์ ดร. ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

ฺB.Eng. (Agricultural Engineering)

M.Eng. (Mechanical Engineering)

Ph.D. (Mechanical Engineering)

E-mail :patipat.than@gmail.com

เบอร์โทร :086-6717937

ความเชี่ยวชาญ

Energy efficiency analysis, Energy and Environmental Management, Renewable Energy, Agricultural and Food Machinery

อาจารย์ ดร. ภคมน ปินตานา

ฺB.Eng. (Agricultural Engineering)

M.Eng. (Energy Engineering)

Ph.D. (Mechanical Engineering)

E-mail :p.pintana@gmail.com

เบอร์โทร :085-8633419

ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีเครื่องกล การออกแบบและจำลองสภาวะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์พงศ์เทพ กุลชาติชัย

ฺB.Eng. (Mechanical Engineering)

M.Eng. (Mechanical Engineering)

E-mail :kulchatchai.p@gmail.com

เบอร์โทร :088-2616053

ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีไฟฟ้า พลังงาน การจัดการพลังงาน

อาจารย์อนุชา ริกากรณ์

ฺB.Eng. (Electrical Engineering)

M.Eng. (Energy Engineering)

E-mail :numuangnan@gmail.com

เบอร์โทร :086-1810428