# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

งานปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก
การทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
งานออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหางานทางด้านวิศวกรรมฐานราก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง

B.Eng (Civil Engineering)

M.Eng (Civil Engineering : Geotechnical Engineering)

E-mail :A.boonsung9@gmail.com

เบอร์โทร :0815328057

1. อรุณเดช บุญสูง และคณะ. (2552). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เถ้าลอยร่วมกับปูนซีเมนต์ในการผลิตบล็อกประสาน.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ปีที่ 3 ฉบับที่ 7, กรกฏาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2552
2. อรุณเดช บุญสูง และ สิขรินทร์ ดอกเกี๋ยง. (2553). พฤติกรรมของอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ภายใต้แรงแผ่นดินไหว. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2, ตุลาคม – มีนาคม พ.ศ. 2553
3. อนิรุทธ์ ธงไชย และ อรุณเดช บุญสูง. (2553). สมบัติการรับแรงของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับงานปรับปรุงสมบัติโดยวิธีผสมลึกในชั้นดินเชียงใหม่. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2, ตุลาคม – มีนาคม พ.ศ. 2553
4. อรุณเดช บุญสูง. (2554). คุณสมบัติชั้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่องานออกแบบฐานรากตื้น. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 13, มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554
5. อรุณเดช บุญสูง. (2554). กำลังรับแรงอัดของบล๊อกปูพื้นที่ผลิตจากทรายกรองประปาใช้แล้ว. วารสารวิชาการ วิศวสารลาดกระบัง. ปีที่ 28 ฉบับที่ 4. ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554
6. อรุณเดช บุญสูง. (2555). การปรับปรุงคุณสมบัติกากดินขาวเพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นทาง. วารสารวิชาการ วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 39 ฉบับที่ 1. มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2555
7. อรุณเดช บุญสูง. (2556). กำลังต้านทานแรงเฉือนและเสถียรภาพของกากดินขาวปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์และเถ้าลอย. วารสารวิชาการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. กรกฏาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555
8. เจนศักดิ์ คชนิล และ อรุณเดช บุญสูง. (2555). การศึกษาปัญหาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในท้องถิ่นจังหวัดน่าน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 1. 8 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555
9. อรุณเดช บุญสูง. (2556). กำลังรับแรงอัดแกนเดียวของวัสดุถมกลับแบบเหลวจากกากดินขาว. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10. 6 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556
10. อรุณเดช บุญสูง. (2557). อิทธิผลของสารเชื่อมประสานที่มีต่อความข้นเหลวของวัสดุควบคุมกำลังต่ำจากกากดินขาว” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 3 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
11. อรุณเดช บุญสูง. (2559). การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับน้ำหนักของดินลูกรังบดอัดด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2559
12. อรุณเดช บุญสูง. (2559). ความสามารถในการไหลตัวได้ของวัสดุควบคุมกำลังต่ำ (CLSM)
จากกากของเหลือในอุตสาหกรรมดินขาว. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13. 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
13. อรุณเดช บุญสูง, ธนัตถา กรพิทักษ์ และ กณพ วัฒนา. (2560) .ผลของการขัดสีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางธรณีเทคนิคในตะกรันเหล็ก. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนดลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี . 3 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ความเชี่ยวชาญ

คอนกรีตเทคโนโลยี
บ้านดิน
จิตวิทยาเชิงพุทธ
การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง

อาจารย์ ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง)

วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง)

E-mail :eakphisit@hotmail.com

เบอร์โทร :095-594-6951

1. ศุภสัณห์ ชื่นศิริกุลชัย, ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, และ ศุภนนท์ บรรจงเกลี้ยง. (2556). การประยุกต์ใช้ใบหญ้าแฝกและแอสฟัลต์อิมัลชันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของอิฐดินดิบ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556, เชียงใหม่.
2. Parichatprecha, R., T. Supakitwattana, T. Phenrat, N. Thepphabutr, S. Banjongkliang, P. Wattanachai and T. Hengsadeekul. Comparative study of natural and chemical clay stabilized materials in term of durability by using UTS spray test technique. Junlasan-Bhumwarin-Anurak Bulletin 2013, 32: 71–76.
3. วงศกร มูลอ้าย, ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, และ เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง. การศึกษาสัดส่วนผสมแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับการพัฒนาปูนฉาบผนังบ้านดิน เพื่อให้ทนต่อน้ำ อุณหภูมิและความชื้น. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14-16 พฤษภาคม 2557, ขอนแก่น.
4. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, ศุภสัณห์ ชื่นศิริกุลชัย และเอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง. การใช้หญ้าแฝกร่วมกับแอสฟัลต์อิมัลชันเพื่อพัฒนาอิฐดินดิบที่ใช้ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกชุก. การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11, 8-9 ธันวาคม 2557, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.
5. E. Banjongkliang, P. Wattanachai and R. Parichatprecha., (2015). Application of Sodium Silicate and Water Repellent Coating for Improving the Mechanical Properties and Water Resistance of Adobe Plaster in Wet Area. The 53rd Kasetsart University Annual Conference, 5 February, 2015, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
6. E. Banjongkliang, P. Wattanachai and R. Parichatprecha. (2015). Evaluation of Strength and Microstructure of Adobe Stabilized with Blended Rubber Latex and Sodium Silicate. Kasetsart Journal (Natural Science), 49(2), 288-300.
7. Wattanachai, P., Banjongkliang, E., Parichatprecha, R. (2015). Development of an External Rubber-Clay Plaster Stabilized with Alkaline Sodium silicate to Improve Adobe Wall Rain Resistance. Kasetsart Journal (Natural Science), 49(5), 795-805.
8. เจนศักดิ์ คชนิล, สมเจตน์ บุญชื่น, พงษ์ธร วิจิตรกูล, กณพ วัฒนา, และเอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง. (2558). การศึกษาปัญหาการก่อสร้างที่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 1, 25 มิถุนายน 2558, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 44-54.
9. E. Banjongkliang, P. Wattanachai and R. Parichatprecha. (2016). The Study of The Rain Washing Resistance of External Rubber-Clay Plaster of Adobe Walls under Accelerated Climate Condition Simulating.. Academic Journal Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 452-464.
10. T. Supakitwattana, E. Banjongkliang, R. Parichatprecha, and T. Phenrat. (2016). Influence of Natural Clay Stabilizers on Mechanical and Anti- Leaching Properties of Vetiver-Clay Composite Guard Rail. Naresuan University Engineering Journal, 11(2), 31-37.

ความเชี่ยวชาญ

ควบคุมงานก่อสร้าง
ออกแบบโครงสร้าง
บริหารโครงการก่อสร้าง

ผศ.กฤษณพงค ฟองสินธุ์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา

E-mail :sfongsin1@hotmail.com

เบอร์โทร :0865915183

ปัญหาอุปสรรคการบริหารงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์. ปีที่พิมพ์ 2553 ได้รับการเผยแพร่โดยนำเสนองานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่ทำการเผยแพร่ชื่อ เอกสารการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สถานภาพในการทำวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการวิจัย เป็นทุนวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2552

ความร้อนเฉื่อยของผนังปูนซีเมนต์ผสมเม็ดโฟม กรณีศึกษา คอนกรีตมวลเบา. ปีที่พิมพ์ 2553 ได้รับการเผยแพร่โดยนำเสนองานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่ทำการเผยแพร่ชื่อ เอกสารการประชุมวิชาการ ม.อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3, 17 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สถานภาพในการทำวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการวิจัย เป็นทุนวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2553

ความร้อนเฉื่อยของผนังปูนซีเมนต์ผสมเม็ดโฟม กรณีศึกษา อิฐมอญและบล็อกคอนกรีต. ปีที่พิมพ์ 2554 ได้รับการเผยแพร่โดยนำเสนองานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่ทำการเผยแพร่ชื่อ เอกสารการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554มหาวิทยาลัยมหิดล สถานภาพในการทำวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการวิจัย เป็นทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2553

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. ปีที่พิมพ์ 2554 ได้รับการเผยแพร่โดยนำเสนองานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่ทำการเผยแพร่ชื่อ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย ครั้งที่ 7, 2 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถานภาพในการทำวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการวิจัย เป็นทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2554

ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ . ปีที่พิมพ์ 2556 ได้รับการเผยแพร่โดยนำเสนองานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่ทำการเผยแพร่ชื่อ เอกสารการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานภาพในการทำวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการวิจัย เป็นทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2555

ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่. ปีที่พิมพ์ 2558 ได้รับการเผยแพร่โดยนำเสนองานวิจัย เอกสารทางวิชาการที่ทำการเผยแพร่ชื่อ เอกสารการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 – 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถานภาพในการทำวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุนที่สนับสนุนโครงการวิจัย เป็นทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2556

ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง, วิศวกรรมความปลอดภัย, ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ, การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์

ฺB.Eng (Civil Engineering)

M.Eng (Civil Engineering, Construction Management)

E-mail :siwat3003@gmail.com

เบอร์โทร :0946355600


1.กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อยกระดับการมีงานทำของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 (2560)
2.การสังเคราห์รูปแบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับภาคี (2560)
3.การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อสร้างหอพักนักศึกษา (2559)
4.การเลือกกิจกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก (2558)
5.การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของพืชสมุนไพรในจังหวัดอุตรดิตถ์ (2557)
6.การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบครบวงจร (2557)
7.คุณสมบัติของวัสดุทางด้านสถาปัตยกรรมในงานก่อสร้าง (2554)
8.การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ของโรงงานจินตนาสมุนไพร (2553)
9.การวิบัติขององค์อาคารทางด้านสถาปัตยกรรม ของอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2553)
10.การบริหารความเสี่ยงทางอุบัติเหตุในการก่อสร้างอาคาร เพื่อควบคุมโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ (2553)

ความเชี่ยวชาญ

- การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ เช่น อาคารพาณิช อาคารโรงงาน อาคารสาธารณะ ตึกสูง และโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
- การวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว
- การวิเคราะห์และออกแบบการเสริมกำลังอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว
- การวิเคราะห์และออกแบบแก้ไขปัญหาจากหน้างานก่อสร้างจริงทางด้านวิศวกรรมโยธา
- การเขียนแบบก่อสร้าง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
- กฎหมายและจริยธรรมในการก่อสร้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนศักดิ์ คชนิล

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ.ม.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

E-mail :jensakpanda@gmail.com

เบอร์โทร :095-6399462

1.เจนศักดิ์ คชนิล และคณะ, 2552, “การทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสลับทิศ”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
ครั้งที่ 6, 8-9ธันวาคม 2552, นครปฐม
2.เกริกฤทธิ พรหมดวง, เจนศักดิ์ คชนิล, และคณะ, 2553, “การทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อภายใต้แรงสลับทิศ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ, ครั้งที่ 15,12-14 พฤษภาคม 2553, อุบลราชธานี
3.เจนศักดิ์ คชนิล, 2554, “การศึกษาและการประเมินความเสี่ยงการวิบัติของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์”, วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554
4.เจนศักดิ์ คชนิล, 2554, “การประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในจังหวัดน่าน”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ, ครั้งที่ 3, 15
ตุลาคม 2554, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
5.เจนศักดิ์ คชนิล, 2555, “การศึกษาการวิบัติของอาคารราชการจังหวัดอุตรดิตถ์”,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 14 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554
6.เจนศักดิ์ คชนิล, 2555, “การประเมินการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบสำหรับรับแรงในแนวดิ่งในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย”, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, ครั้งที่ 17, 9-11 พฤษภาคม 2555, โรงแรม เซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์, อุดรธานี
7.เจนศักดิ์ คชนิล และ อรุณเดช บุญสูง, 2555, “การศึกษาปัญหาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในท้องถิ่นจังหวัดน่าน”, การประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน”, ครั้งที่ 1, 8-11 สิงหาคม 2555, อุทยานหลวงราชพฤกษ์, เชียงใหม่
8.เจนศักดิ์ คชนิล, 2555, “การศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดจ้างในงานก่อสร้างของหน่วยงานท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดน่าน”, วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร(Naresuan University Journal), ปีที่ 20, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555
9.เจนศักดิ์ คชนิล, 2555, “การสร้างสื่อการเรียนจากเครื่องมือทดสอบการโก่งตัวของโครงสร้าง”, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ, “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้าง
พลังชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน”, ครั้งที่ 1, 16-17 สิงหาคม 2555, ม.ราชภัฏลำปาง, ลำปาง
10.เจนศักดิ์ คชนิล, 2555, “การศึกษาคุณสมบัติการรับแรงอัดของมอร์ตาผสมเถ้าแกลบในจังหวัดอุตรดิตถ์”, วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี
ที่ 5, ฉบับ มกราคม – ธันวาคม 2555
11.เจนศักดิ์ คชนิล และยมลภัทร ภัทรคุปต์. (2556). การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเรียนการสอน 3 รูปแบบวิชาการเขียนแบบสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหาร
งานก่อสร้าง. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน 2556), หน้า 82-89.
12.เจนศักดิ์ คชนิล. (2556). การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ, “การส่งเสริมความรู้เชิงบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน”, ครั้งที่ 1, 29 มีนาคม 2556, ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ขอนแก่น.
13.เจนศักดิ์ คชนิล. (2556). การศึกษาอิทธิพลของคานต่อเนื่องที่มีผลต่อปริมาณเหล็กเสริมในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “The
Wisdom for Social Development”, 2 สิงหาคม 2556, ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์.
14.เจนศักดิ์ คชนิล และยมลภัทร ภัทรคุปต์. (2556). การศึกษาการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประหยัดพลังงาน. การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, ครั้งที่ 10, 6-7 ธันวาคม 2556, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม.
15.เจนศักดิ์ คชนิล. (2557). การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบธรรมดาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย : กรณี
ศึกษาแบบอาคารเรียนมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปีที่ 9 (ฉบับพิเศษ 2, สิงหาคม-กันยายน
2557), หน้า 433-450.
16.เจนศักดิ์ คชนิล. (2557). การออกแบบอาคารเรียนในเขตเสี่ยงภัยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาแบบอาคารเรียน สปช.105/29.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2557), หน้า 57-74.
17.เจนศักดิ์ คชนิล. (2557). การเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและการจัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหว กรณีศึกษา : อาคารเรียนตามแบบ
มาตรฐานในเขตภาคเหนือของประเทศ. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, วันที่ 3-4 ธันวาคม 2557.
18.Jensak Kochanin, Amnart Khampanit, Sutat Leelataviwat, and Pennung Warnitchai. (2014). Energy-based seismic strengthening design of non-ductile
reinforced concrete frames using buckling-restrained braces. Engineering Structures, Vol 81, 110-122.
19.เจนศักดิ์ คชนิล. (2558). การศึกษาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐานต้านแผ่นดินไหว, การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ, ครั้งที่ 20, 8-10 กรกฎาคม 2558, โรงแรม เดอะซายน์ พัทยาเหนือ, ชลบุรี.
20.เจนศักดิ์ คชนิล. (2558). ปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคาร กรณีศึกษา : อาคารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 51-64.
21.พงษ์ธร วิจิตรกูล, เจนศกดิ์ คชนิล และ สมเจตน์ บุญชื่น. (2558). การศึกษาปัจจัยทางลักษณะเชื้อเพลิงที่มีผลต่ออัตราการลุกลามของไฟจากการเผาตอซังข้าว. วารสาร
วิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH, ปีที่ 10, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, หน้า 28-36.
22.เจนศักดิ์ คชนิล. (2558). การศึกษาการจัดการวัสดุในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมด้านสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558, 3-4 ธันวาคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์.
23.เจนศักดิ์ คชนิล. (2559). การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2, 25-27 ตุลาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต.
24.เจนศักดิ์ คชนิล และสมเจตน์ บุญชื่น. (2559). ปัญหาในขั้นตอนการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 8-9 ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, นครปฐม.
25.เจนศักดิ์ คชนิล และกณพ วัฒนา. (2560). การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนด้วยรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัด
ลำปาง. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๖”, 26-27 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา.
26.เจนศักดิ์ คชนิล. (2560). การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย.วารสาร
วิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2560, หน้า 1-11.
27.เจนศักดิ์ คชนิล. (2560). การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหวสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. จังหวัดอุบลราชธานี.