# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

- สถิติวิศวกรรม
- การวิจัยดำเนินงานสำหรับโลจิสติกส์
- การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

นางภัทร์อร ฟองสินธุ์

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

E-mail :

เบอร์โทร :

งานวิจัย
[1] การลดต้นทุนการผลิตและการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ ของเกษตรกร อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรชุมชนเพื่อพัฒนาทรัพยากรและเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
[2] การจำลองแบบปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์สำหรับระบบแถวคอย. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2555
[3] การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวัดผลงานด้วยเทคนิคการศึกษาเวลา.  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2556
[4] การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบการจัดซื้อ. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2556

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
[1] การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา เกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปี พ.ศ.2560

ความเชี่ยวชาญ

- การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- การออกแบบและวางผังโรงงาน
- การจัดการผลิตและปฏิบัติการสำหรับโลจิสติกส์
- การขนส่งสินค้า
- การขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ

นายปริญญา ดีรัศมี

อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

-

E-mail :

เบอร์โทร :


ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการโลจิสติกส์
- การขนส่งและการกระจายสินค้า
- การบริหารองค์กร
- การส่งเสริมการค้าและธุรกิจ

นางสาวอิสริยพร หลวงหาญ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

-

E-mail :luanghan@gmail.com

เบอร์โทร :

ผลงานทางวิชาการ
วารสารวิชาการ
[1]อิสริยพร หลวงหาญ. (2560). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ. การประชุมทางวิชาการ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6” 26 – 27 มกราคม 2560.
[2]อิสริยพร หลวงหาญ. (2559). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ศูนย์ดัชมิลล์อุตรดิตถ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ หน้า 83-92.

งานวิจัย
[1]อิสริยพร หลวงหาญ. (2560). การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะโดยรถสองแถวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเมืองน่าน. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2559-2560.
[2]อิสริยพร หลวงหาญ. (2559). แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการการรถไฟแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2558-2559.


ความเชี่ยวชาญ

- การเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ
- การผลิตและเทคโนโลยีด้านอุตสาหการ
- การใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม

นายดุษฎี บุญธรรม

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

E-mail :oke_kmitl@hotmail.com

เบอร์โทร :

รางวัลเกียรติยศ:
พ.ศ. 2559
- รางวัลวิจัยนักวิจัยเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติประจำปี 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันทรงคุณค่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- รางวัลวิจัยผลงานวิจัยเด่น เรื่องการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องสีข้าวเพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา โรงงานสีข้าวในชุมชนหนองคำฮ้อย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติประจำปี 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันทรงคุณค่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น(การจัดการ) เรื่องการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2558
- รางวัลชนะเลิศระกับประเทศอันดับที่ 1 โครงการนวัตกรรมเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบนาน้ำตม ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร
- รางวัลชมเชย ผลงาน เครื่องแยกใยสับปะรด ในโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยยอดสู่เชิงพาณิชย์

งานวิจัย:
หัวหน้าโครงการ
- การออกแบบแผนภูมิควบคุมเพื่อการยอมรับเชิงเดี่ยวในการเฝ้าระวังเส้นผ่านศูนย์กลางตำแหน่งด้านในและด้านนอกของแท่งชิ้นงาน. (วิทยานิพนธ์), 2554
- การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องผสมแร่เหล็กน้ำพี้โดยจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม. หัวหน้าโครงการ. (แหล่งทุน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์), 2555
- การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงการค้าเพื่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการค้า ผ่านจุดผ่านแดนภูดู่ สู่ สาธารณรัฐประชาชนลาว (แหล่งทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์), 2557
- การเปรียบเทียบสมรรถนะของโซ่อุปทานการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคโดยประยุกต์ใช้ SCOR Model กรณีศึกษาการค้าระหว่าง จุดผ่านแดนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ด่านศุลกากรท่าลี้ จังหวัดเลย (แหล่งทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์), 2558
- การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรมและโครงข่ายประสาทเทียมในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแร่ทัลคัมอัดเม็ด (แหล่งทุน: Talent Mobility), 2560
- การพัฒนาเตาอบไม้สักโดยใช้ความร้อนร่วมแบบผสมผสาน (แหล่งทุน: โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ภายใต้การสนับสนุนตามกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ), 2560
ผู้ร่วมวิจัย
- การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ (แหล่งทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์), 2556
- การศึกษาโซ่อุปทานการค้าในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม– เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ), 2557

บทความในวารสารวิชาการ
[1] ดุษฎี บุญธรรม และกันต์ อินทุวงศ์. (2559). การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดรีดมะขามก้อน. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน :329-333.
[2] ดุษฎี บุญธรรม. (2559). การศึกษาและเปรียบเทียบระบบขนส่งทางรางเพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศไทย. วารสารสักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.).ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน :1-12.
[3] ดุษฎี บุญธรรม.(2559).การหาค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการตัดแท่งพลาสติก โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง.วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม: 20-29.
[4] ดุษฎี บุญธรรม.(2558). เทคนิคความสัมพันธ์ถดถอยแบบย้อนกลับในการออกแบบแผนภูมิควบคุมเพื่อการยอมรับเชิงเดี่ยวในการเฝ้าระวังเส้นผ่านศูนย์กลางแท่งชิ้นงาน. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน : 91-100.
[5] ดุษฎี บุญธรรม.(2556).การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมแบบชิววาร์ทและแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมแบบแทบบูลาร์: กรณีศึกษาการเฝ้าระวังเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งชิ้นงาน. วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม : 560-568.
[6] ดุษฎี บุญธรรม.(2556).การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแท่งชิ้นงานในอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 : 203-213.

บทความในวารสารวิชาการ(ระดับนานาชาติ)
[1] Buntam, D., Surin P., and Permpoonsinsup, W. (2016). Optimal Mixture Experiment Design Using Neural Network, International Electrical Engineering Transactions. 2(3), 57-61

บรรยายในการประชุมวิชาการ (ระดับชาติ)
[1] ดุษฎี บุญธรรม, “การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดรีดมะขาม กรณีศึกษา:การผลิตมะขามก้อนสำเร็จรูป ของบริษัท เจ. เจ. คิง ฟรุ๊ต”, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559
[2] ดุษฎี บุญธรรม, “การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์” ,การประชุมระดับชาติและนานาชาติ หัวข้อ วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล ณ ห้องพิชัยราชภัฏ อาคารคณะวิทยาการจัดการใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์,วันที่ 10-11 มีนาคม 2559
[3] ดุษฎี บุญธรรม, “การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องผสมแร่เหล็กน้ำพี้”, การประชุมระดับชาติและนานาชาติ หัวข้อ  ชุมชนท้องถิ่น  ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3  ณ. โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น, วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556
[4] ดุษฎี บุญธรรม. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตแท่งชิ้นงาน” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “The Wisdom for Social Development: พลังปัญญาพัฒนาสังคม” ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์, วันที่ 1 สิงหาคม 2556
[5] ดุษฎี บุญธรรม, “การศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการตัดชิ้นงานโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “ Green Productivity and Innovation”  ณ. โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี, วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556
[6] ดุษฎี บุญธรรม, “การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องนวดอาหารผสมฮอร์โมนแปลงเพศลูกปลานิล ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดอุตรดิตถ์”, นำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ,วันที่ 7-10 สิงหาคม 2557
[7] ดุษฎี บุญธรรม, “การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการค้าผ่านจุดผ่านแดนภูดู่ สู่ สาธารณรัฐประชาชนลาว” การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มรอ.วิชาการ ปะจำปี 2557 ในหัวข้อ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์, วันที่ 3-5 สิงหาคม 2557
[8] ดุษฎี บุญธรรม, “การออกแบบและพัฒนาเครื่องทับกล้วยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยอบ ในจังหวัดอุตรดิตถ์” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร, วันที่ 22 ธันวาคม 2557
[9] ดุษฎี บุญธรรม, “การประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องสีข้าวเพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตกรณีศึกษา โรงสีข้าวในชุมชนหนองคำฮ้อย” การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ พินนาเคิลแกรนด์แอนด์รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี, วันที่ 25-27 มีนาคม 2558
[10] วาทิต วงษ์ดอกไม้, ดุษฎี บุญธรรม, “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเทียบโอนรายวิชา เพื่อการจัดการแผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีอุตสาหการ”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “ Green Productivity and Innovation”  ณ. โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี, วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556

บรรยายในการประชุมวิชาการ (ระดับนานาชาติ)
[1] Buntam, D., Surin P., and Permpoonsinsub, W. “Optimal Mixture Experiment Design Using Neural Network”, 13th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Udonthani,Thailand, 1-4 December 2016
[2] Buntam, D., Permpoonsinsub, W. and Surin P., “An Optimization Model for Producing Humidity in Mineral Talcum Forming Process”, 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications, Chonburi, Thailand, 31 May 2017- 2 Jun 2017.
[3] Buntam, D., Intuwong, G., “Application of SCOR Model for Assessment of the Exporting Supply Chain of Consumer Products : A Case Study of Exporting at Phoo Doo – Laos Border Area in Uttaradit Province” In the 11th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2015) in Khon Kaen University, Thailand
[4] Buntam, D., Intuwong, G., Kulchstchsi, P., “Improvement of Overall Equipment Effectiveness of Lek-Numpi Mixing Machine by Participatory Learning”, 57th World Assembly of International Council on Education for Teaching (ICET 2013) in Sukhothai Thammathirat Open University on June 25-28th , 2012  
[5] Buntam, D., Intuwong, G., Nathiang, P., “Improvement of Overall Equipment Effectiveness of Hormone-Treated Feed Blending Machine” Intonation Symposium on Engineering and Natural Science (ISEANS) in Chinese on May 22-24th, 2014

ความเชี่ยวชาญ

- เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์และอุตสาหการ 
- การจัดการวิศวกรรม 
- วิศวกรรมความปลอดภัย และความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
- การบริหารโครงการ

นายสิทธินันท์ ทองศิริ

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

E-mail :s.thongsiri@gmail.com

เบอร์โทร :

วารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
[1] Sittinan Thongsiri. (2017). Database System Development for Creating Clusters of Information Exchange on Raw Materials and Herbs Processing In Uttaradit Province, Thailand. Proceedings of 2017 5th International Conference on Information and Education Technology (ICIET2017), Japan, 10-12 January 2017. pp. 117-120.
[2] รัชนี เพ็ชร์ช้าง และคณะ. 2559. การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์แบบครบวงจร. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่; ปีที่ 8. 2559 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 1. หน้า 62-77.
[3] สิทธินันท์ ทองศิริ และอดุลย์ พุกอินทร์. 2557. การประยุกต์ใช้ระบบชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ในการควบคุมฟาร์มเลี้ยงสุกร The Radio Frequency Identification (RFID) specifying system with using for controlling pigs feeding. วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง; ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557- มิถุนายน 2557.หน้า 98-106.
[4] สิทธินันท์ ทองศิริ. 2556. การศึกษาความพึงพอใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใน ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพท้องถิ่นอย่างยั่งยืน The Satisfaction Survey of Tourism – Oriented Conservation for Thung – Yang Sub – district, Lablae District, Uttaradit Province. วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ;. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556. หน้า 91-106.
[5] สิทธินันท์ ทองศิริ. (2555). การออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนน้ำตาลอ้อย. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์; ปีที่ 5 ฉบับ มกราคม-ธันวาคม 2555. หน้า 39-46.
[6] สิทธินันท์ ทองศิริ. (2553). การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนสั่งซื้อสินค้า กรณีศึกษา : บริษัทพัฒนบรรเจิด จำกัด. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์; ปีที่ 3 ฉบับ มกราคม-ธันวาคม 2553. หน้า 1-10.
[7] สิทธินันท์ ทองศิริ. (2552). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงผลิตน้ำดื่มแม็กนั่ม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์; ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – กันยายน 2552. หน้า 166-174.
[8] สิทธินันท์ ทองศิริ และอรรถพล สมุทคุปติ์. (2551). การพัฒนาระบบบำรุงรักษา และระบบการจัดการพัสดุคงคลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำภูมิพล. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2551. หน้า 41-45.

งานวิจัย
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลโซ่อุปทานการกระจายสินค้าของโรงสีข้าว จ.อุตรดิตถ์, 2559-2560, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเส้นทางการค้าชายแดนด่านภูดู่ประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2559-2560, ผู้ร่วมวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจสมุนไพรในจังหวัดอุตรดิตถ์, 2559-2560, ผู้ร่วมวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- การเปรียบเทียบอัตราผลิตภาพกระบวนการของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์, 2558-2559, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรสมุนไพร เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้สมุนไพรไทย จังหวัดอุตรดิตถ์, 2554-2557, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์  แบบครบวงจร, 2554-2557, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- การประยุกต์ใช้ระบบชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ในการควบคุมฟาร์มเลี้ยงสุกร, 2556, ผู้ร่วมวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวกล้องแบบครบวงจร, 2556-2557, คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านกล้วย(เบรกแตก), 2554-2557, , สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- การออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนน้ำตาลอ้อย, 2554, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- โครงการการออกแบบและปรับปรุงผังโรงงานจินตนาสมุนไพร, 2553, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
- ความพึงพอใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์, 2553, ทุนภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรกรอ้อย, 2553, สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์, 2553, สำนักงานกองทุน สนันสนุน การสร้างเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
- การออกแบบและพัฒนาเครื่องหีบอ้อย, ผู้ร่วมวิจัย,  2553, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- การออกแบบและพัฒนาชุดสายพานลำเลียงท่อนอ้อย, ผู้ร่วมวิจัย, 2553, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างท่อนอ้อย, 2553, ผู้ร่วมวิจัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดเม็ดกล้วยกวน, ผู้ร่วมวิจัย, 2553, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
- การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนสั่งซื้อสินค้า กรณีศึกษา : บริษัทพัฒนบรรเจิด จำกัด, 2552
- การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษา  :  โรงผลิตน้ำดื่มแม็กนั่ม ,2552

เอกสาร/ตำรา
[1] สิทธินันท์ ทองศิริ. (2559). การจัดการความปลอดภัย. อุตรดิตถ์ : หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 182 หน้า.