# ประวัติ ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

1. Automation System
2. Image Processing
3. Embedded System

อาจารย์อภิศักดิ์ พรหมฝาย

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ

E-mail :apisakph@hotmail.com

เบอร์โทร :0898392717

1) อภิศักดิ์ พรหมฝาย. (2560). การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยการควบคุมแบบฟัซซี. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
2) อภิศักดิ์ พรหมฝาย และ พิทักษ์คล้ายชม. (2560). การจำแนกระดับความสุกทุเรียนพันธุ์หลงลับแลโดยการตรวจสอบระดับสีผิวเปลือกทุเรียนด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ.
3) A. Phromfaiy, K. Sonthipermpoon.(2006). “Grinding path optimization for a roll grinding machine” INDUSTRIAL ENGINEERING NETWORK (IE Network 2006) Date: Dec. 17-19, 2006. Bangkok, Thailand.
4) อภิศักดิ์ พรหมฝาย และ พิทักษ์ คล้ายชม.(2556). “การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบกระดก” สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556
5) Apisak Phromfaiy.(2013). “The Development and Efficiency of Vertical Cashew Nuts Shelling Machine” International Conference on Innovation and Management (IAM2013S) Date: Jul. 16-19, 2013. Venue: Phnom Penh, Cambodia.
6) Apisak Phromfaiy.(2014). “Inspection and Improvement of Image Quality of Multiple-Choice Answer Sheet with Image Processing” International Symposium on Engineering and Sciences (ISEANS) Date: May. 22-24, 2014. Venue: Beijing, China.
7) Apisak Phromfaiy.(2014). “Development and efficiency calculation of automatic ready-mixed concrete production system” International Symposium on Engineering and Sciences (ISEANS) Date: May. 22-24, 2014. Venue: Beijing, China.
8) พิทักษ์ คล้ายชม วรพล มะโนสร้อย และอภิศักดิ์ พรหมฝาย.(2558). “การพัฒนาระบบนำเที่ยวเสมือนจริงสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามเส้นทางการท่องเที่ยวจากลับแลสู่ภูดู่” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 “การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 3-4 ธันวาคม 2558
9) การพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากเตียงผู้ป่วยได้ด้วย Kinect

ความเชี่ยวชาญ

- วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ระบบฐานข้อมูล
- วิศวกรรมชีวการแพทย์

อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา

วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

E-mail :mr.phanuwat@hotmail.com

เบอร์โทร :0862004911

2552, การพัฒนาระบบสารสนเทศแผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
2553, การพัฒนาระบบสารสนเทศและดูแลข้อมูลในระบบสารสนเทศกิจกรรมพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ปี 2553
2555, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารงานวิจัยสำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2555, การสำรวจและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการธุรกิจวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
2555, การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายวิจัยแบบมีชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2556, การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่น
2557, การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558, การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยว ไทย-สปป.ลาว กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
2558, การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
2559, การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2559, การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สำหรับเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2560, การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารสาธารณะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

1. งานสอน:
• วิธีการเชิงตัวเลข
• โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
• สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
• ระบบปฏิบัติการ

2. ทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน:
• ระบบควบคุมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
• ระบบควบคุมอัตโนมัติ
• การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• PLC
• การประมวลผลสัญญานภาพดิจิตอล

3. รางวัลที่ได้รับ:
• รางวัลบุคคลคุณภาพด้านการบูรณาการการเรียนการสอน โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• รางวัลชนะเลิศประกันคุณภาพระดับภาควิชา (หัวหน้าภาควิชา) โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• รางวัลบุคคลดีเด่นช่อชงโค โล่รางวัลจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• รางวัลรองชนะเลิศผลงานวิจัยเด่น โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลงาน: การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการเพาะต้นกล้านาโยนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
• รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์
ผลงาน: การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการเพาะต้นกล้านาโยนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
• รางวัลนักวิจัยเด่น โล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โล่รางวัลจากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
• รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดาวรุ่ง (ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา) โล่รางวัลจาก สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• รางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา (ที่ปรึกษาโครงงาน) โล่รางวัลจาก สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย
ผลงาน: การพัฒนาโปรแกรมบันทึก และ แสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในเชียงใหม่เวิลด์กรีนซิตี้

4. การทำงานร่วมกับสถานประกอบการ :
• ทำความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
• ทำความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในการเป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคาร และสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้ที่ต้องการใบรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

5. ผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมที่เผยแพร่มาแล้ว
• ผลงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกล้านาโยนได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (2558). จาก Engagement Thailandและ สถาบันคลังสมองของชาติ
• ผลงานวิจัย “เครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจร” (2558). ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 นวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จากนวัตกรรมมากกว่า 100 ผลงาน ในงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ 58 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ผลงานวิจัย “การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการเพาะต้นกล้านาโยนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม” (2557). รางวัล ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
• รางวัลหมู่บ้านต้นแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557). จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รางวัลหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาวะดีเด่น (2554). จาก สสส.

อาจารย์สารัลย์ กระจง

วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วท.บ.ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

E-mail :saran.krachong@gmail.com

เบอร์โทร :091-838-6411

ผลงานวิจัย:

• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2559). “การจัดการองค์ความรู้ภัยพิบัติชุมชนด้วยระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนรับมือผลกระทบจากภัยพิบัติ” แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2558). “การพัฒนาระบบการพยากรณ์ผลผลิตทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ” แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2557). “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจรสู่เครือข่ายเกษตรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เขตจังหวัดอุตรดิตถ์”แหล่งทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2557). “การออกแบบสร้างระบบควบคุมการให้น้ำสำหรับพืชอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์” แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2557). “การประเมินความพร้อมและการเตรียมตัวของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายภาคเหนือเทียบมาตรฐานฝีมือแรงงานสำหรับการก้าวสู่อาชีพวิศวกรและอาชีพนักสำรวจในประชาคมอาเซียน” แหล่งทุน สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2556). “การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการเพาะต้นกล้านาโยนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม” แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

บทความวิชาการ:

• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2559). “ การพัฒนานวัตกรรมเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับกล้านาโยน ” การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ The 3rd Engagement Thailand Annual Conference : University - Community Convergence สถาบันคลังสมองของชาติ Engagement Thailand และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2557). “การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการเพาะกล้านาโยนด้วยรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์” การประชุมวิชาการระดับชาติ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10
• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2556). “การเพาะกล้านาโยนด้วยเครื่องหยอดเมล็ดข้าวควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเพิ่มผลผลิต” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ
• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2556). “การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการเพาะต้นกล้านาโยนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม” การประชุมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research) ณ มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
• สารัลย์ กระจง และรัชดา คำจริง (2555). “การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบสมุนไพรพลังงานความร้อนร่วมแบบอัตโนมัติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีหุ่นยนต์
ระบบควบคุมเตา เครื่องสกัดน้ำมัน CNSL

อาจารย์พิทักษ์ คล้ายชม

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

E-mail :pitakkh@hotmail.com

เบอร์โทร :096-6675951

หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
1. การพัฒนาเตาถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติที่เหมาะสม รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559
3. การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอบแห้งในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2559
4. การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับไฟเวทีในห้องการนำเสนอโดยใช้กล้องคิเนกท์ รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2558
5. การศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ รับทุนวิจัยจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2557
6. อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบปีกหมุน 4 ใบพัดใช้ในการสำรวจพื้นที่ รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2555
7. การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบอัตโนมัติ รับทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2554
8. การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ รับทุนวิจัยจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2554
9. เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ รับทุนวิจัยจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2553
10. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS – 51สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2551
11. FINE-TUNING OF SOLAR TRACKING SYSTEM USING GENETIC ALGORITHMS 2550

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
1. การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเก็บ-สับย่อยฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวแบบลากจูง เพื่อการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนาข้าวจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สำหรับสนับสนุนกระบวนการทำนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560
2. การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบนำเที่ยวเสมือนจริงตามเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองโบราณ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560
3. โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดขนาดและนับลูกพันธุ์ปลา รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560
4. การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการผลิตที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการผลิตของผู้ประกอบการในท้องถิ่นระดับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2559
5. โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากเตียงผู้ป่วยได้ด้วย Kinect รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2559
6. การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเครื่องวัดความอ่อนแก่สุกสำหรับทุเรียนพันธุ์หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2558
7. การพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน สำหรับเพิ่มมูลค่าเศษเปลือกมะม่วงหิมพานต์เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2558
8. การพัฒนาระบบนำเที่ยวเสมือนจริงสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามเส้นทางการท่องเที่ยวจากลับแลสู่ภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2558
9. การจัดการความรู้และพัฒนาชุดความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รับทุนวิจัยจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2557
10. การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2557
11. การประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจหอมแดงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2555
12. การพัฒนาคุณค่าของนวัตกรรมเครื่องอัดรีดแผ่นใบตอง ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องอันรีดแผ่นใบตองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อย่างยั่งยืน โดยจัดโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ 2- V Research Program
13. การสร้างคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครื่องจักตอก ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ 2- V Research Program

งานนำเสนอผลงานวิชาการ
1. พิทักษ์ คล้ายชม วรพล มะโนสร้อย และ อภิศักดิ์ พรหมฝาย (2558). “การพัฒนาระบบนำเที่ยวเสมือนจริงสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ตามเส้นทางการท่องเที่ยวจากลับแลสู่ภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์” ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3-4 ธันวาคม 2558.
2. Pitak Khlaichom, Apisak Phromfaiy.(2014). “Development and efficiency calculation of automatic ready-mixed concrete production system” International Symposium on Engineering and Sciences (ISEANS) Date: May. 22-24, 2014. Venue: Beijing, China
3. Apisak Phromfaiy, Pitak Khlaichom.(2014). “Inspection and Improvement of Image Quality of Multiple-Choice Answer Sheet with Image Processing” International Symposium on Engineering and Sciences (ISEANS) Date: May. 22-24, 2014. Venue: Beijing, China.
4. Pitak Khlaichom, Gunt Intuwong.(2013). “The Development and Efficiency of Vertical Cashew Nuts Shelling Machine” International Conference on Innovation and Management (IAM2013S) Date: Jul. 16-19, 2013. Venue: Phnom Penh, Cambodia.
5. การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติแบบรวมศูนย์สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนจำนวน 2 เครื่อง ในงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2557
6. การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบควบคุมแบบพีไอดีสำหรับอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน 4 ใบพัด ในงานการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “The Wisdom for Social Development” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2556
7. เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 วันที่ 31 - 2 กุมภาพันธ์ 2555
8. ระบบยืมคืนหนังสือในห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี RFID วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2552
9. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในงานการประชุมเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2552
10. OPTIMIZATION OF SOLAR TRACKING SYSTEM BASED ON GENETIC ALGORITHMS ในงานการประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2550 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัลช่อชงโค บุคลากรที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทนักวิจัยดีเด่น วันที่ 25 สิงหาคม 2559 จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. รางวัลพระราชทาน โครงการนวัตกรรมเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบนาน้ำตม รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อันดับ 1 ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร ประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2559 จัดโดย สวทช.
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานตู้จำหน่ายเครื่องดื่มกระป๋องหยอดเหรียญ ในโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเตาแก๊สซิไฟเออร์ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ในโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5. รางวัลชมเชย ชุดควบคุมเครื่องปั่นเหวี่ยงเกร็ดเลือดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ในโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานวิจัยเด่นเรื่อง “การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบอัตโนมัติ” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7. รางวัลหมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย “หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร หมู่ที่ 4 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์” ประจำปี 2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. รางวัลบุคคลแห่งปี “ช่อชงโค” ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภท รางวัลดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ) วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการเข้าร่วมการแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประชุมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา” วันที่ 31 มกราคม 2556 จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10. รางวัลชมเชย ผลงาน “เพิ่มมูลค่าเครื่องอัดรีดแผ่นใบตอง” ในการประกวดผลงานนวัตกรรมภายใต้แนวคิด “สร้างค่า สร้างคน สร้างสังคม” ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2554 วันที่ 16 ธันวาคม 2554 จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
11. รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนโปรแกรม LAB VIEW ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553 วันที่ 25 มกราคม 2554 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

Computer Networks

รายวิชาที่รับผิดชอบ
7012101 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
7013401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
7014301 กฎหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7013901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปร.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

E-mail :supattracpe@gmail.com

เบอร์โทร :093-242-6969

1. (2555). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์โดยโปรแกรม Moodle กรณีศึกษาวิชาคณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับวิศวกร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.
2. (2555). Botnet Classification Using Parallel K-means Algorithm.
3. (2557). การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บโลหิตโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ผ่านเว็บเบราเซอร์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ.
4. (2558). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทวนสอบย้อนกลับเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมคุณภาพทุเรียนพันธุ์หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
5. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับกลไกการตลาดของทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สู่ศูนย์กลางการค้าดิจิตอล
6. (2560). การพัฒนาต้นแบบระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย
7. (2560). การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การเป็น Smart Farming