นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า ปีการศึกษา2/2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าเข้านิเทศและตรวจเยี่ยมนักศึกษาสหกิจศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า

เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และรายงานความคืบหน้าโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการกับสถานประกอบการตามข้อตกลงความร่วมมือ
Back to เมนูภาพกิจกรรม