หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน  35  คน  ไปศึกษาดูงานที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง ได้รับความรู้  ความเข้าใจ ประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Back to เมนูภาพกิจกรรม