วันเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0

หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมจัดนิทรรศการไฟฟ้าอัจฉริยะสู่อนาคตและ จัดอบรมระบบควบคุมอัตโนมัติด้าน PLC สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ในวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 “ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย รัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน และส่งเสริมงานกิจกรรมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมสอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมไปสู่เทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 สามารถคิดประดิษฐ์ผลงานที่ทันสมัยและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน มีการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น สามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
Back to เมนูภาพกิจกรรม