โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกวนทุเรียนแบบผสมผสานเพื่อมาตรฐานการผลิตทุเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า หัวหน้าโครงการวิจัย นำนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกวนทุเรียนด้วยระบบควบคุมความร้อนและเตาอินฟราเรด โดยมีผู้ประกอบการจากกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลไม้อำเภอลับแล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 20 คน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ มากล่าวเปิดโครงการในช่วงเช้า โดยผลงานวิจัยนี้จะได้นำไปใช้ในการแปรรูปทุเรียนกวนจริงหลังทำการทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึงจะสามารถช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน และเวลาให้กับผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น
Back to เมนูภาพกิจกรรม