นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2559

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการทำงานแก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
Back to เมนูภาพกิจกรรม