การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศจัดการสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ซักถาม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์
Back to เมนูภาพกิจกรรม