โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนขุนฝาง

หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝางจัดกิจกรรมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ลำห้วยขุนฝาง” วันที่ 2-3 กันยายน 2560 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 43 คนรวมทั้งคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาลำห้วยขุนฝางและสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษา และสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560
Back to เมนูภาพกิจกรรม