หลักสูตรฯดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทศบาลตำบลงิ้วงามและเทศบาลตำบลหาดกรวด

หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทศบาลตำบลงิ้วงามและเทศบาลตำบลหาดกรวดเพื่อร่วมกันดำเนินการฝึกสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ 17 เดือน กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Back to เมนูภาพกิจกรรม