การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศรับการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ (ประธานกรรมการ) อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ (กรรมการ) และ ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ (กรรมการ) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Back to เมนูภาพกิจกรรม