กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน

เป็นการนำเอาศักยภาพทางด้านการออกแบบของอาจารย์และนศ.ในหลักสูตรมาให้บริการแก่ชุมชนพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในท้องถิ่น
Back to เมนูภาพกิจกรรม