สหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการออกแบบ

  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราวตามกระบวนการสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น นักออกแบบแฟชั่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กราฟิกบรรจุภัณฑ์ นักจัดแสดงนิทรรศการ การทำสื่อมัลติมีเดีย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศร่วมกับสถานประกอบการ
Back to เมนูภาพกิจกรรม