โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนปีที่ 2 (Love Your Local Love Your City#2)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชื่อมั่นในศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย จึงได้ร่วมกันจัดทาโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค ได้มีโอกาสเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ต่อแนวคิดการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และได้โอกาสในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนของพวกเขาเอง เยาวชนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงสนามปฏิบัติจริง
Back to เมนูภาพกิจกรรม