กิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านออกแบบ

    การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมที่สำคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งของหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์โดยตรงจากการเห็นแนวคิดสร้างสรรค์ กระบวนการผลิต นำไปสู่ในการปฏิบัติงานจริง จากแหล่งต่างๆ เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Back to เมนูภาพกิจกรรม