กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบ เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมวิชาการบูรณาการกับศิลปะวัฒนธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
Back to เมนูภาพกิจกรรม