การบูรณาการรายวิชาในชั้นเรียนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่่

เป็นการบูรณาการรายวิชาในชั้นเรียนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงจากการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตจริง อุปกรณ์ต่างๆ  และปัญหาแนวทางความต้องการของสถานประกอบการจริง โดยมีอาจารย์ประจำรายวิชาในหลักสูตรคอยให้คำแนะนำร่วมด้วย นอกจากนี้ได้มีการฝึกอบรม "การสร้างสื่อเทคโนโลยี AR : Augmented Reality Technology (เบื้องต้น) และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
Back to เมนูภาพกิจกรรม