บรรยากาศการสอบปริญญานิพนธ์หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการทำปริญญานิพนธ์  นักศึกษาเข้าใจหลักการทฤษฎีในการเก็บข้อมูลทางสถิติ ขั้นตอน หลักการจัดทำรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  และสามารถฝึกปฏิบัติงานความคิดสร้างสรรค์และฝึกการออกแบบ เขียนแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างงานได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในหลักสูตร วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการดำเนินงาน นำเสนอและส่งผลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 
Back to เมนูภาพกิจกรรม