การปรับพื้นฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

การปรับพื้นฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน เป็นกิจกรรมที่ทางหลักสูตรจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางทักษะการวาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้วัสดุ การนำเสนอผลงาน และการใช้โปรแกรมเบื้องต้นทางด้านการออกแบบ โดยมีรุ่นพี่และอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้คอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นทุกปี เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของชาวออกแบบ
Back to เมนูภาพกิจกรรม