อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เนื่องด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนะราชชัดสุดาสยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (อพ.สธ.-มรอ) เข้าร่วมการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มีโอกาสออกแบบและจัดเตรียมงานนิทรรศการดังกล่าวของมหาวิทยาลัย และรายงานผลงานงานวิจัย เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในผลงานผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือ ชื่อ คึดฮู้. หมายถึง คิดถึง.ในการที่ทรงเสด็จเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.อุตรดิตถ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
Back to เมนูภาพกิจกรรม