กิจกรรมบายเนียร์และแสดงความยินดีกับบัณฑิตของหลักสูตรในการสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรและศิษย์ปัจจุบัน ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
Back to เมนูภาพกิจกรรม