ถวายรายงานผลงานงานวิจัย เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

หลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทนของ #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสถวายรายงานผลงานงานวิจัย เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในผลงานผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือ ชื่อ คึดฮู้. หมายถึง คิดถึง.ในการที่ทรงเสด็จเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.อุตรดิตถ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
Back to เมนูภาพกิจกรรม