ศึกษาดูงาน ณ โรงเลื่อยจักรท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

ก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารายวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการประมาณราคา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเลื่อยจักรท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง
Back to เมนูภาพกิจกรรม