อาจารย์และนักศึกษาออกแบบร่วมเตรียมนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนะราชชัดสุดาสยามบรมราชกุมารี

เนื่องด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนะราชชัดสุดาสยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (อพ.สธ.-มรอ) เข้าร่วมการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มีโอกาสออกแบบและจัดเตรียมงานนิทรรศการดังกล่าวของมหาวิทยาลัย
Back to เมนูภาพกิจกรรม